„Christus vincit!” czyli o triumfie w czasach ciemności

Nazywamy Chrystusa Kapłanem, Prorokiem i Królem, bo w taki sposób przedstawia Go Pismo Święte – mówi Biskup Robert o Chrystusie Królu. Jutro kalendarz wspomina Maryję, Królową, więc refleksje Biskupa z Kalifornii o Królu wprowadzają nas w Święto Królowej.

Nowy Testament patrzy na Jezusa przez pryzmat Starego Testamentu, przez Pisma. Pierwsi chrześcijanie zapożyczyli te trzy archetypy ze Starego Testamentu, aby zrozumieć Chrystusa. Nazywali Go namaszczonym, doskonale wiedząc, że trzy namaszczone postacie Starego testamentu to byli kapłani, prorocy i króle. Jeśli chcesz zrozumiecćJezusa wraz z całym bogactwem znaczeń biblijnych, musisz zmierzyć się z tymi trzema kategoriami.

MABUSE ALTARPIECE

Adoratio. Chrześcijaństwo nie jest filozofią, ani programem ani teorią. Chrześcijaństwo jest relacją z Osobą. Z Osobą Jezusa Chrystusa, żywego Boga. Dlatego dla każdego chrześcijanina żyjącego w dowolnym miejscu i czasie, dobrym pomysłem jest aby wracać i wrócić do Niego. Chciałbym to jednak zrobić w nietypowy sposób tak jak to robili ewangeliści. Wiele razy odnoszą się do Niego nazywając Go po grecku według pisma. To znaczy, że próbowali Go zrozumieć według pisma Starego Testamentu. Jak Go nazywali? Nazywali Go Chrystusem.

Heart of Jesus, I implore, that I may ever love Thee more and more.

Christos. Christ. To znaczy namaszczony. Kim byli namaszczeni w Piśmie? W Starym Testamencie? Byli to kapłani, prorocy i królowie. Właśnie dlatego, kiedy nazywali Go Chrystusem, to mówili: Ten Jest prawdziwym i ostatecznym Kapłanem, Prorokiem i Królem. (…) Uwielbiam gotyckie katedry – dodaje Biskup. Podczas zwiedzania katedry w Chartres staliśmy w samym środku, gdzie nawa krzyżuje się z transeptem i Malcolm przewodnik powiedział – spójrzcie na tę rozetę – to najróżniejsze postaci Chrystusa ze Starego Testamentu przedstawione na kolorowej rozecie witrażowej. I to właśnie miał na myśli – postaci namaszczone: kapłani, prorocy, królowie. A potem powiedział: Spójrzcie na tę rozetę, gdzie widać w centrum Jezusa Chrystusa, ostatecznego kapłana, proroka i króla. W ten sposób gotyckie katedry mówiły dokładnie to samo co Ewangelie, tylko w sposób skrótowy, uproszczony, barwny, czytelny dla wszystkich po objaśnieniu. A najważniejsze – w sposób zachwycający. Bo nie ma piękniejszego widoku od światła, które w gotyckiej katedrze przesącza się przez kolorową rozetę witrażową. Taki widok zapiera dech każdemu. I potwierdza to zarówno biskup Barron, Paul Claudel, Jean Marie Lustiger, Vittorio Messori i wielu innych, którzy to widzieli. Piękno dorównuje tylko grze słońca o wschodzie lub zachodzie na morskim wybrzeżu albo wysoko w górach. Każdy katotlik był i jest namaszczony Chrystusem, bo przyjął chrzest i został namaszczony przez święte oleje. Tak więc wszyscy przez chrzest mamy udział w Chrystusie. Dlatego mamy też udział w Jego byciu kapłanem, prorokiem i królem. Im lepiej zrozumiemy odkrycie tego, i lepiej zrozumiemy Chrystusa w tym sensie, tym lepiej zrozumiemy samych siebie. W myśl słów Wielkiego Jana Pawła II, że człowiek nie może do końca zrozumieć samego siebie bez Chrystusa. Zacznijmy od kapłana. Kim jest kapłan w Starym Testamencie? Kapłan to ktoś, kto składa ofiary. Ofiary, czy to przebłagalne, czy dziękczynne zawsze były próbą połączenia człowieczeństwa i boskości. Kapłan to był ktoś, kto łączył ludzi z Bogiem. To był ktoś, kto łączył. Doprowadzał do pojednania. Jeśli to prawda, to kto był pierwszym kapłanem? Pierwszym kapłanem był Adam – przed upadkiem. Dlaczego?  Ponieważ Adam przed upadkiem przechadzał się z Panem Bogiem w przyjaźni i zażyłości z Bogiem.

Sacred Heart of Jesus, have mercy on us.

Papież Benedykt wyjaśnia czym jest słowo adoracja. Słowo pochodzi od łacińskiego adoratio – ad ora, a to znaczy dośłownie do ust. W Pieśni nad pieśniami na początku czytamy Niech mnie ucałuje pocałunkiem ust swoich…- to pieśń miłosna, ale tradycja odczytuje w niej pieśń duszy, która śpiewa swemu Bogu. Wyśpiewuje pragnienie jedności. Pragnie, żeby dusza była usta usta z Bogiem. To znaczy oddychać życiem Bożym. To znaczy całkowite zjednoczenie z Bogiem. Wszystkie nasze siły doskonale zjednoczone z Jego siłą. To opis Adama przed upadkiem. W adoracji, ad-oratio, w pozycji uwielbienia i oddawania chwały. To tutaj znajdujemy klucz do zrozumienia Pisma Świętego. Cała Biblia mówi nam o jednym: właściwym kulcie. Czego Bóg pragnie nade wszystko dla swojego ludu? Chce, aby w należyty sposób oddawał Mu chwałę. Czy dlatego, że potrzebuje naszych modlitw i uwielbienia? Nie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają – słyszymy w liturgii. Ale już nasze podziękowanie Tobie jest Twoim darem. Bóg nie potrzebuje naszych hymnów pochwalnych. To my potrzebujemy chwalić Boga, bo w tej czynności przybliżamy się do Niego, jednoczymy się z Nim. W postawie adoracji, jednocząc sie z Nim, przybliżamy się do Niego. Con – cylia to rzęsa w rzęsę, oko w oko, usta w usta jesteśmy zjednoczeni z Nim.

Ceremonia y rúbrica de la Iglesia española - La Eucaristía en el arte - La liturgia en el arte hispano

Tak wyglądał Adam przed upadkiem. Zjednoczony. Właściwy kult. Całe jego jestestwo to było kapłaństwo. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest prawidłowo zintegrowana osoba. Przychodzi mi na myśl rozeta z gotyckiego kościoła, w centrum której jest zawsze Chrystus. A dookoła niego w doskonałej harmonii uporządkowane są wszystkie inne elementy. To obraz zdrowej duszy. Jeśli uwielbiasz Jezusa i jesteś zwrócony w Jego kierunku, to wszystko inne ułoży sieęw piękną, harmonijną całość dookoła centrum. Pomyśl o poszczególnych elementach rozety: to twój umysł, wola, namiętności, życie publiczne i prywatne. Jwśli w centrum jest Chrystus utworzy piękną różę, której zapachem odurzać będziesz wszystkich wokół siebie. I zachwycisz ich Bogiem tak jak zachwyca rozeta śsłoncem, tworząc olśniewający blask w katedrze. Wszystko to ułożone dookoła tego centrum, Którym jest Jezus Chrystus. Bo kiedy adorujesz Boga, Twoja dusza staje się piękna, bo adorujesz Tego, Który Jest samym Pięknem. I nie ma większego Piękna nad Jego Piękno, bo jest Pięknem samym w sobie!

 

Jesus The King | Christ the King, Ghent Altarpiece

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości,
Przyjdź Królestwo Twoje


Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,


Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,


Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,


Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,


Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i żywocie nasz,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,
Panuj nad duszami
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,

Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,
Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,

Chryste Królu, który przez Swe Ŝycie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela Twego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami,

Panuj nad narodami


Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, Książę Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,
Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi

LDSArt.com. King of Kings by Del Parson portrait of jesus christ crown of  thorns sepia background looking up


Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwycięŜyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.

God the Father

W tym krytycznym momencie w życiu Kościoła musimy uważnie zastanowić się nad wszystkim, co nas czeka, i odróżnić to, co jest prawdziwe, dobre i piękne od tego, co złe. Nie możemy nie być wdzięczni tak wiernemu apostołowi, jak biskup Athanasius Schneider, za jego jasną i odważną analizę stanu Kościoła w naszych czasach. Niech ta książka pomoże wszystkim, którzy ją czytają, w życiu ich szczególnego powołania z większą wiernością i gorliwością na chwałę Wszechmocnego Boga i zbawienie dusz – pisze Robert Sarah

Jesus Good Shepard Window Cling Faux Stained Glass Vinyl Decal 8.2 x11"  Church Cathedral Glass Religious Rose Window Sheep Flock Window Art by WindowClingsGalore on Etsy

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – Kwiatuszek, powiedziała, że ​​pokora to odwaga dla prawdy i odwaga służenia. Biskup Schneider jest pokornym i bohaterskim świadkiem prawdy i odważnym sługą. Jego miłość do Chrystusa i Kościoła jest silna, głęboka i szczera jak św. Paweł (Gal. 2, 11–20). Na różne pytania dotyczące kryzysów, przed którymi stoimy (relatywizm, sekularyzm, modernizm, indyferentyzm) odpowiada jako wierny pasterz i przenikliwy teolog. Czułem się zainspirowany i postawiony przed wyzwaniem – dodaje Scott Hahnn, znany amerykański teolog konwertyta, współpracujący z Biskupem Robertem.

Vitraux de l'église Saint Patrick de Bisbee. Réalisés par Emil Frei, ils sont reconnus comme étant un exemple inégalé de vitraux de style victorien.

 

 

Biskup Schneider wyjaśnia i broni katolickiej prawdy z głęboką wnikliwością i całkowitym przekonaniem. Przypomina nam, że wierność Chrystusowi – pełne przyjęcie Jego prawdy, której naucza Kościół katolicki – jest celem naszego istnienia i jedynym źródłem naszego zbawienia

FR. GERALD E. MURRAY

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close